.:: ศูนย์ข้อมูล : Data center ::.

Site Title

.:: ศูนย์ข้อมูล : Data center ::.
.:: ศูนย์ข้อมูล : Data center ::.
 • วิสัยทัศน์ (Vision) : 
  โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูง และทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน (Smart and Intelligent Hospital for Health Literacy)
 • วิสัยทัศน์ (Vision) : 
  1) จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและพัฒนาระบบการบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล และมีความเป็นเลิศทางการแพทย์ในระดับโรงพยาบาลชั้นนำให้โดดเด่นทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกสาขา การผสานการบริการแบบองค์รวมในการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชีวิตของชุมชน
  2) พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในเครือข่าย ทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ เป็นหลักทางด้านสุขภาพให้กับชุมชน พร้อมเสริมสร้างความมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ในการจัดการสุขภาพประชาชนร่วมกัน 
  3) บูรณาการและระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนเพื่อร่วมเสริมสร้างความขีดความสามารถแก่ประชาชนในการจัดการสุขภาพของชุมชน ครอบครัว และตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสุขภาพ และวิถีสุขภาวะที่มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ระบบสุขภาพของชุมชนและประชาชนสามารถจัดการตนเองได้
  4) ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพสูง และพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรนวัตกรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่มีสมรรถนะสูง มีความทันสมัย และมีระบบคุณภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล 
  5) เสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน การคลังเพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการในทุกด้านของโรงพยาบาลบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการเติบโตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6) การเสริมสร้างความพร้อมของโรงพยาบาลทั้งระบบบริการทางการแพทย์ ศักยภาพทางการบริหาร โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาบุคลากรในการร่วมหนุนเสริมการเติบโตของจังหวัดตราดและการเชื่อมโยงบริการสุขภาพกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก และเมืองชายแดน
 • ค่านิยม :
  M : Mastery เป็นนายตนเอง 
  O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
  P : People ใส่ใจประชาชน 
  H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue):
  1) การจัดบริการทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับสากล และเป็นเลิศ (Super Excellent Medical International Standard and Holistic Care)
  2) การพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพที่เข้มแข็งยั่งยืน ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และระบบบริการที่มีความ เป็นเลิศ (Sustainable Quality and Excellent Service Hospital) 
  3) การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน สามารถจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ (Primary Care and Health Literacy) 
  4) การปรับวัฒนธรรมองค์กร การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน (Happiness Hospital)
  5) การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล องค์กรนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูงที่พึ่งตนเองได้ (High Performance and Intelligent Hospital) 
  6) การเสริมสร้างบริการทางการแพทย์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการเชื่อมโยงบริการรองรับอาเซียนและนานาชาติ (Wellness Cluster)

 

.:: ศูนย์ข้อมูล : Data center ::.