คณะกรรมการ สมาคมบริหารงานทั่วไป

 • นายชูเกียรติ เขียวแดง
  นายกสมาคม
 • นายสมฤทธิ์ รอดสนใจ
  อุปนายก 1
 • นายสรวิศ งามพินิจ
  อุปนายก 2
 • นายสุนทร อรุณโณ
  อุปนายก 3
 • นางวิไลลักษณ์ รวิพรนันทภัค
  อุปนายก 4
 • นางสุธาสินี พาชีเพ็ชร
  เหรัญญิก
 • นายสุรศักด์ ช้างคนที
  เลขานุการ
 • นายชาญ ทาทิตย์
  นายทะเบียน
 • นายประสิทธิ์ ยอดคำ
  ประชาสัมพันธ์
 • นายภัทรพล เกตุขาว
  ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม
 • นายณัฐวุฒิ พินิจสัย
  ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • นางจิรัสดาวรรณ คำพรมมา
  ผู้ช่วยเหรัญญิก
 • นางพวงฤทัย เชื้อทอง
  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 • นายนิมิตร พรหมวิศาสตร์
  ปฏิคม
 • นายพัตรากฤติ พรหมมี
  ผู้ช่วยปฏิคม
 • นายถนอมทรัพย์โชติ อิสรภาพ
  กรรมการ
 • นางวนิดา ดีคุ้ม
  กรรมการ
 • นายพลังยุทธ เลิศแล้ว
  กรรมการ
 • นายพีรบูรณ์ พิมพ์วงศ์ทอง
  กรรมการ
 • นางจินตนา พาหวล
  กรรมการ
 • นายณัฐธวัช มะโนวรรณ์
  กรรมการ