ดาวน์โหลดหนังสือประชุมและเอกสารการอบรม

ลำดับ หนังสือที่จัดประชุม วันที่เริ่มประชุม วันที่สิ้นสุดประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) สำหรับผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภุมิภาค 2018-04-13 2018-05-17 v226.pdf
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2018-03-18 2018-03-21 doc032561.pdf
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2018-01-21 2018-01-24 v012561.pdf
4 ประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนบริการ (Back Office) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 2017-07-16 2017-07-19 doc17072560.pdf
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลดความเสี่ยงและเพิ่มสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนบริการ (ธุรการ การเงิน และพัสดุ) 2017-05-21 2017-05-24 doc214.pdf
6 หนังสือประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักการเงินและการบัญชี ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 2017-03-19 2017-03-22 doc032560.rar
7 โครงการอบรมการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(ฉบับใหม่) 2017-01-15 2017-01-18 doc15012560.pdf
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการลดความเสี่ยง และเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการงานพัสดุ สำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ 2016-11-20 2016-11-23 doc112559.pdf
9 หนังสือประชุม โครงการประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนบริการ (Back Office)กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ 2016-06-14 2016-06-17 ch13052559.pdf
10 หนังสือประชุม โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการบัญชี การคลังและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินการคลัง 2016-04-24 2016-04-27 24_27032559.pdf
11 หนังสือประชุม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและงานสารบรรณ 2016-02-14 2016-02-17 doc14022559.pdf
 
ลำดับ ชื่อเอกสารประชุม วันที่เริ่มประชุม วันที่สิ้นสุดประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
1 เอกสารประกอบการบรรยาย โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-01-21 2019-01-23 doc012562.rar
 
ลำดับ ชื่อเอกสารประชุม วันที่เริ่มประชุม วันที่สิ้นสุดประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
2 เอกสารโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2018-08-21 2018-08-19 doc_surat.rar
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 2018-05-14 2018-05-17 doc16056101.pdf
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2018-05-14 2018-05-17 doc16056102.pdf
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2018-05-14 2018-05-17 doc16056103.pdf
6 ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ สมาคมบริหารงานทั่วไป สธ. 2018-05-14 2018-05-17 doc16056104.pdf
7 คู่มือ ATI EB1 2018-05-14 2018-05-17 EB1.rar
8 คู่มือ ATI EB2 2018-05-14 2018-05-17 EB2.rar
9 คู่มือ ATI EB3 2018-05-14 2018-05-17 EB3.rar
10 คู่มือ ATI EB4 - 6 2018-05-14 2018-05-17 EB4_6.rar
11 คู่มือ ATI EB7 - 8 2018-05-14 2018-05-17 EB7_8.rar
12 คู่มือ ATI EB7 - 11 2018-05-14 2018-05-17 EB7_11.rar
13 ตัวอย่าง ATI EB1_3 2018-05-14 2018-05-17 t_EB1_3.rar
14 ตัวอย่าง ATI EB4 2018-05-14 2018-05-17 t_EB4.rar
15 ตัวอย่าง ATI EB5 2018-05-14 2018-05-17 t_EB5.rar
16 ตัวอย่าง ATI EB6 2018-05-14 2018-05-17 t_EB6.rar
17 ตัวอย่าง ATI EB7 2018-05-14 2018-05-17 t_EB7.rar
18 ตัวอย่าง ATI EB8 2018-05-14 2018-05-17 t_EB8.rar
19 ตัวอย่าง ATI EB9 2018-05-14 2018-05-17 t_EB9.rar
20 ตัวอย่าง ATI EB10 2018-05-14 2018-05-17 t_EB10.rar
21 ตัวอย่าง ATI EB11 2018-05-14 2018-05-17 t_EB11.rar
22 ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุสมาคมบริหารงานทั่วไป สธ. 2018-03-22 2018-03-19 law210361.pdf
23 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2018-03-20 2018-03-19 supplies20032561.pdf
24 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2018-03-19 2018-03-19 egp20032561.pdf
 
ลำดับ ชื่อเอกสารประชุม วันที่เริ่มประชุม วันที่สิ้นสุดประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
25 เอกสารประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนบริการ (Back Office)กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ 2016-06-14 2016-06-17 kd001.pdf
26 เอกสารประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนบริการ (Back Office)กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ 2016-06-14 2016-06-17 pb001.pdf
27 เอกสารประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนบริการ (Back Office)กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ 2016-06-14 2016-06-17 prb001.pdf
28 การวิเคราะห์การเงินการคลัง 2016-04-24 2016-04-27 u001.rar
29 แนวทางการใช้จ่ายเงิน รับโอน/รับฝาก จาก สปสช 2016-04-24 2016-04-27 u002.pptx
30 การบริหารพัสดุ 2016-02-15 2016-02-17 0114022559.pdf
31 การควบคุมเบิกจ่ายจำหน่าย 2016-02-15 2016-02-17 0214022559.pdf
32 คู่มือควบคุมเบิกจ่าย 2016-02-15 2016-02-17 0314022559.pdf
33 งานสารบรรณส่วนที่1 2016-02-15 2016-02-17 011602255901.pdf
34 งานสารบรรณส่วนที่2 2016-02-15 2016-02-17 011602255902.pdf
35 ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2016-02-15 2016-02-17 01172559.pdf
 
ลำดับ ชื่อเอกสารประชุม วันที่เริ่มประชุม วันที่สิ้นสุดประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ลำดับ ชื่อเอกสารประชุม วันที่เริ่มประชุม วันที่สิ้นสุดประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (24/07/2558) inetdoc.pdf
2 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ (20/07/2558) inetdoc2.pdf
3 ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (23/06/2558) inetdoc3.pdf