องค์กรการเรียนรู้สนับสนุนการบริการสุขภาพ สมาคมบริหารงานทั่วไป

blog post

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการ

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม