วัตถุประสงค์ สมาคมบริหารงานทั่วไป

blog post

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสายสนับสนน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการสนบสนุนบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริม การสร้างนวัตกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้