ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สมาคมบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง วันที่ ดาวน์โหลดระเบียบ
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2015-09-14 doc100958.pdf
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 2015-07-29 Law57.pdf
3 บัญชีโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก(บำรุง) ขั้นต่ำ-ขั้นสูง-วิชาชีพ 2015-07-29 M-S.pdf