วิสัยทัศน์ >>>>> โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูง และทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ( Smart and Modernized Hospital for Sustainable Self-Healthy People ) ค่านิยม >>>>> M : Mastery ( เป็นนายตัวเอง ) O : Originality ( เร่งสร้างสิ่งใหม่ ) P : People ( ใส่ใจประชาชน ) H : Humility ( ถ่อมตนอ่อนน้อม ) 

ประชาสัมพันธ์

javascript


"ลด เลิก " 10 พฤติกรรมเคยชินเสี่ยง Covid-19 แนวทางป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยจากโคโรนาไวรัส

งานยุทธศาสตร์
 

 

HAPPY BIRTHDAY
ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิตการงาน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
                                                            ด้วยความปราถนาดีจาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางวรรณา เจริญประสิทธิ์ หอผู้ป่วยพิเศษทับทิมสยาม
น.ส.สุทธิตรา เชิดชีวี หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
นายเศรษฐพัส กษมสุขโรจนศิริ องค์กรแพทย์
งานยุทธศาสตร์
 

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

รหัส
โครงการ
กิจกรรม
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ม.21/2563
ค.พัฒนาระบบติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังโรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเครือข่ายสรุปผลการดำเนินงาน
2020-08-01
2020-08-31

 

 

งานยุทธศาสตร์

Web Link

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
Tel : 039-511040-1 ต่อ 322 E-mail : ytstrathos@gmail.com