วิสัยทัศน์ >>>>> โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูง และทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ( Smart and Intelligent Hospital for Health Literacy ) ค่านิยม >>>>> M : Mastery ( เป็นนายตัวเอง ) O : Originality ( เร่งสร้างสิ่งใหม่ ) P : People ( ใส่ใจประชาชน ) H : Humility ( ถ่อมตนอ่อนน้อม ) 

ประชาสัมพันธ์

javascript
งานยุทธศาสตร์
 

HAPPY BIRTHDAY
ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิตการงาน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
                                                            ด้วยความปราถนาดีจาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

น.ส.วันนิภา หงษ์กลาย หอผู้ป่วยหลังคลอด
งานยุทธศาสตร์

ความเสี่ยงจากการทำงาน

สถิติรายงานความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง
ระดับ 3-7
ระดับ 1-2
ข้อมูลความเสี่ยง วันนี้
0
0
ข้อมูลความเสี่ยง เมื่อวาน
0
0
ข้อมูลความเสี่ยง เดือนนี้
8
186
ข้อมูลความเสี่ยง เดือนก่อนนี้
29
321
ข้อมูลความเสี่ยง ปีนี้
8
186
ข้อมูลความเสี่ยง ปีก่อนนี้
301
5,658

สรุปความเสี่ยงหัวหน้าการพยาบาล 4

วันที่เกิดความเสี่ยง
หน่วยงาน (กลุ่มการพยาบาล)
ระดับ 3-7
2018-04-13
6
2018-10-16
งานบริหารทั่วไป
1
2018-05-02
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1
2018-08-30
งานกิจกรรมบำบัด
2
2017-11-04
งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4
งานยุทธศาสตร์
 

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

รหัส
โครงการ
กิจกรรม
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ม.05/62
ค.เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยด้านจิตเวช กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและโรคทางจิตเวชในเด็ก
2019-01-01
2019-01-31
ม.05/62
ค.เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผู้ป่วยด้านจิตเวช กิจกรรมที่ 3 คัดกรองและให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
2019-01-01
2019-03-31
ม.06/62
ค.พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล สังกัดโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพประจำปี
2019-01-01
2019-03-31
ม.06/62
ค.พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล สังกัดโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กิจกรรมที่ 3 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2019-01-01
2019-03-31
ม.06/62
ค.พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล สังกัดโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กิจกรรมที่ 4 ประชุมให้ความรู้และคัดกรองเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อมในผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ
2019-01-01
2019-08-31
ม.07/62
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ.2ส. ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 1 ปรับเปลี่ยนและติดตามพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยด้วยหลัก 3อ.2ส โดยใช้สื่อออนไลน์
2019-01-01
2019-09-30
ม.07/62
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ.2ส. ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย High risk
2019-01-01
2019-06-30
ม.07/62
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ.2ส. ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิก DPAC
2019-01-01
2019-06-30
ม.07/62
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ.2ส. ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 4 ให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรค DM,HT รายใหม่และผู้ป่วย DM ค่า HbA1C มากกว่า 9 ฯ
2019-01-01
2019-06-30
ม.08/62
ค.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผน ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน
2019-01-01
2019-07-31
ม.09/62
ค.ระบบบริการทางการแพทย์ปลอดภัย ทันสมัย ไร้รอยต่อ กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการรับการประเมิน HA
2019-01-01
2019-03-31
ม.09/62
ค.ระบบบริการทางการแพทย์ปลอดภัย ทันสมัย ไร้รอยต่อ กิจกรรมที่ 4.4 ซ้อมแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน
2019-01-01
2019-03-31
ม.09/62
ค.ระบบบริการทางการแพทย์ปลอดภัย ทันสมัย ไร้รอยต่อ กิจกรรมที่ 5 ยกระดับสถานบริการสู่มาตรฐานการบริการที่ปลอดภัย ไร้ความเสี่ี่ยง
2019-01-01
2019-08-31
ม.12/62
ค.ท่องเที่ยวปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือการดูแลด้านความปลอดภัยทางทะเลกับองค์กรภาคเครือข่าย
2019-01-01
2019-03-31
ม.12/62
ค.ท่องเที่ยวปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ กิจกรรมที่ 3 จัดทำแนวทางปฏิบัติการสาธารณสุขทางทะเลเชื่อมโยงภารกิจฯ
2019-01-01
2019-03-31
ม.12/62
ค.ท่องเที่ยวปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Healthy Resort
2019-01-01
2019-03-31
ม.12/62
ค.ท่องเที่ยวปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร
2019-01-01
2019-03-31
ม.13/62
ค.พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก เด็กปฐามวัย เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2019-01-01
2019-04-30
ม.13/62
ค.พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก เด็กปฐามวัย เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 5 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
2019-01-01
2019-03-31
ม.14/62
ค.พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง ปี 2562 กิจกรรมที่ 4.1 ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
2019-01-01
2019-03-31
ม.14/62
ค.พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง ปี 2562 กิจกรรมที่ 5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมวัณโรค
2019-01-01
2019-03-31
ม.14/62
ค.พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง ปี 2562 กิจกรรมที่ 5.4 ประชุมแนวทางการดำเนินงานและฟื้นฟูโรควัณโรค
2019-01-01
2019-03-31
ม.14/62
ค.พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง ปี 2562 กิจกรรมที่ 5.5 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวัณโรค
2019-01-01
2019-03-31
ม.14/62
ค.พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง ปี 2562 กิจกรรมที่ 6.3 สำรวจแหล่งแพร่โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2019-01-01
2019-01-31
ม.14/62
ค.พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง ปี 2562 กิจกรรมที่ 6.7 ประชุมคณะอนุกรรมการเอดส์
2019-01-01
2019-09-30
ม.15/62
ค.อำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 1.1 ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP
2019-01-01
2019-08-31
ม.15/62
ค.อำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 2.1 อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2019-01-01
2019-06-30
ม.15/62
ค.อำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 3.1 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค
2019-01-01
2019-06-30
ม.15/62
ค.อำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 3.2 ตรวจเฝ้าระวังคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ
2019-01-01
2019-08-31
ม.15/62
ค.อำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 4.2 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสด
2019-01-01
2019-06-30
ม.15/62
ค.อำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 4.3 ตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง
2019-01-01
2019-08-31
ม.16/62
ค.ภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 2 ประชุมแนวทางการใช้แผนที่ชีวิตสุขภาพสำหรับผู้ป่วย ์ NCD
2019-01-01
2019-07-31
ม.16/62
ค.ภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ปิ่นโตอโรคยา
2019-01-01
2019-03-31
ม.16/62
ค.ภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 9.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
2019-01-01
2019-05-31
ม.16/62
ค.ภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 10 ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
2019-01-01
2019-06-30
งานยุทธศาสตร์

Web Link

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
Tel : 039-511040-1 ต่อ 322 E-mail : ytstrathos@gmail.com