วิสัยทัศน์ >>>>> โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูง และทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ( Smart and Modernized Hospital for Sustainable Self-Healthy People ) ค่านิยม >>>>> M : Mastery ( เป็นนายตัวเอง ) O : Originality ( เร่งสร้างสิ่งใหม่ ) P : People ( ใส่ใจประชาชน ) H : Humility ( ถ่อมตนอ่อนน้อม ) 

ประชาสัมพันธ์

javascript
งานยุทธศาสตร์
 

 

HAPPY BIRTHDAY
ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิตการงาน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
                                                            ด้วยความปราถนาดีจาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

น.ส.เสาวนีย์ ทักษ์คีรี งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นายสมบูรณ์ ศิริสาคร งานรักษาความปลอดภัย
น.ส.วิรัชนา รามัญ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(รพ.ตราดสาขาวัดไผ่ล้อม)
น.ส.เสาวนีย์ ทักษ์คีรี งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นายอนุสนธิ์ ตวงกระสินธุ์ งานซ่อมบำรุง
นางกนกวรรณ ปั้นทรัพย์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
น.ส.สุนทรี อิ่มสนำ งานเวชระเบียนนอก
น.ส.จันทร์ฐิมา ชุมแป้น งานบริการรับโทรศัพท์
งานยุทธศาสตร์
 

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

รหัส
โครงการ
กิจกรรม
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ม.01/2563
ค.พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็งปี 2563 กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมพัฒนาทีม SRRT ทางระบาดวิทยา
2020-01-01
2020-04-30
ม.01/2563
ค.พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็งปี 2563 กิจกรรมที่ 4.1 ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ
2020-01-01
2020-04-30
ม.01/2563
ค.พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็งปี 2563 กิจกรรมที่ 6.3 สำรวจแหล่งแพร่โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2020-01-01
2020-01-31
ม.03/2563
ค.อำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1.1 ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP
2020-01-01
2020-08-31
ม.03/2563
ค.อำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2.2 อบรมผู้ประกอบการ ร้านค้า/ร้านชำ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2020-01-01
2020-06-30
ม.03/2563
ค.อำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 4.4 ตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง
2020-01-01
2020-08-31
ม.04/2563
ค.ภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 การใช้แผนที่ชีวิตสุขภาพให้ครอบคลุมผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการขยายพื้นที่
2020-01-01
2020-07-31
ม.04/2563
ค.ภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
2020-01-01
2020-06-30
ม.06/2563
ค.พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพ
2020-01-01
2020-04-30
ม.06/2563
ค.พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล กิจกรรมที่ 3 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2020-01-01
2020-08-31
ม.06/2563
ค.พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล กิจกรรมที่ 6.1 ประชุมแนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานในหน่วยงาน รพ.ตราด
2020-01-01
2020-06-30
ม.06/2563
ค.พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล กิจกรรมที่ 6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาความเสี่ยงจากการทำงานในหน่วยงาน รพ.ตราด
2020-01-01
2020-06-30
ม.06/2563
ค.พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรค/อุบัติเหตุจากการทำงานและแนวทางในการส่งต่อ
2020-01-01
2020-08-31
ม.07/2563
ค.คัดกรอง ป้องกัน ค้นหาความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง เขตอำเภอเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งกับกัญชาทางการแพทย์
2020-01-01
2020-08-31
ม.08/2563
ค.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผน ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการการดำเนินงาน
2020-01-01
2020-07-31
ม.09/2563
ค.พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรีน และวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2020-01-01
2020-05-31
ม.09/2563
ค.พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรีน และวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
2020-01-01
2020-08-31
ม.11/2563
ค.พัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อำเภอเมืองตราด กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุอำเภอเมืองตราด
2020-01-01
2020-03-31
ม.11/2563
ค.พัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อำเภอเมืองตราด กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพเชิงรุกผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงอำเภอเมืองตราด
2020-01-01
2020-06-30
ม.11/2563
ค.พัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อำเภอเมืองตราด กิจกรรมที่ 4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้โปรแกรมหนองคันทรงโมเดล
2020-01-01
2020-06-30
ม.11/2563
ค.พัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อำเภอเมืองตราด กิจกรรมที่ 5 อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) อำเภอเมืองตราด รายใหม่
2020-01-01
2020-08-31
ม.11/2563
ค.พัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อำเภอเมืองตราด กิจกรรมที่ 6 อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) อำเภอเมืองตราด รายเก่า
2020-01-01
2020-08-31
ม.12/2563
ค.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ. 2ส.ในประชาชนเขตอำเภอเมืองตราด ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2.4 ประเมินการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
2020-01-01
2020-03-31
ม.12/2563
ค.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ. 2ส.ในประชาชนเขตอำเภอเมืองตราด ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 4.2 ประชุม อสม.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2020-01-01
2020-07-31
ม.12/2563
ค.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ. 2ส.ในประชาชนเขตอำเภอเมืองตราด ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 6.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่เสี่ยงโรคไม่ติดต่อโดยสื่อออนไลน์
2020-01-01
2020-09-30
งานยุทธศาสตร์

Web Link

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
Tel : 039-511040-1 ต่อ 322 E-mail : ytstrathos@gmail.com