วิสัยทัศน์ >>>>> โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูง และทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ( Smart Hospital for Sustainably Healthy People ) ค่านิยม >>>>> M : Mastery ( เป็นนายตัวเอง ) O : Originality ( เร่งสร้างสิ่งใหม่ ) P : People ( ใส่ใจประชาชน ) H : Humility ( ถ่อมตนอ่อนน้อม ) 

ประชาสัมพันธ์

javascript
งานยุทธศาสตร์
 

HAPPY BIRTHDAY
ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิตการงาน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
                                                            ด้วยความปราถนาดีจาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายสราวุธ ไชยพิทักษ์ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางศุภากร โกศลเศรษฐ์ ศูนย์ Health & Fitness
นายพีรเดช แสงนิล งานยานพาหนะ
น.ส.พรชุดา มณีสาย งานพยาธิวิทยาคลินิก
น.ส.ทิพย์มาศ พบสุข องค์กรแพทย์
นายมโนรมย์ วรรณโกสิต งานยานพาหนะ
งานยุทธศาสตร์

ความเสี่ยงจากการทำงาน

สถิติรายงานความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง
ระดับ 3-7
ระดับ 1-2
ข้อมูลความเสี่ยง วันนี้
0
0
ข้อมูลความเสี่ยง เมื่อวาน
1
0
ข้อมูลความเสี่ยง เดือนนี้
13
115
ข้อมูลความเสี่ยง เดือนก่อนนี้
17
350
ข้อมูลความเสี่ยง ปีนี้
77
1,919
ข้อมูลความเสี่ยง ปีก่อนนี้
319
5,658

สรุปความเสี่ยงหัวหน้าการพยาบาล 10

วันที่เกิดความเสี่ยง
หน่วยงาน (กลุ่มการพยาบาล)
ระดับ 3-7
2018-04-13
8
2018-10-16
งานบริหารทั่วไป
1
2018-05-02
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1
2018-08-30
งานกิจกรรมบำบัด
2
งานยุทธศาสตร์
 

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

รหัส
โครงการ
กิจกรรม
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ม.06/62
ค.พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล สังกัดโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กิจกรรมที่ 5 เยี่ยมสำรวจและให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2019-05-01
2019-07-31
ม.06/62
ค.พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาล สังกัดโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีในการปฏิบัติงาน
2019-05-01
2019-07-31
ม.07/62
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ.2ส. ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 5.1 คัดกรองสุขภาพนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2019-05-02
2019-06-30
ม.07/62
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ.2ส. ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 6.1 เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา
2019-05-01
2019-07-31
ม.07/62
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ.2ส. ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 6.3 จัดมหกรรมโรงเรียนสุขบัญญัติ
2019-05-01
2019-07-31
ม.13/62
ค.พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก เด็กปฐามวัย เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 3 ค้นหาและแก้ไขภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน
2019-05-01
2019-08-31
ม.13/62
ค.พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก เด็กปฐามวัย เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการดูแลตนเอง "วัยุร่นตราด Smart and Healthy"
2019-05-01
2019-07-31
ม.29/62
ค.ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 กิจกรรมที่ 1.2 การปฐมนิเทศระดับโรงพยาบาล (เน้นแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 และเภสัชกรใหม่)
2019-05-01
2019-06-30
ม.29/62
ค.ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
2019-05-01
2019-06-30
ม.35.1/62
ค.พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนฯ กิจกรรมที่ 4 เยื่ยมบ้านเด็กป่วยและเด็กด้อยโอกาส
2019-05-01
2019-05-31
ม.35/62
ค.พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนฯ กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมบ้านเด็กป่วยและเด็กด้อยโอกาส
2019-05-01
2019-05-31
งานยุทธศาสตร์

Web Link

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
Tel : 039-511040-1 ต่อ 322 E-mail : ytstrathos@gmail.com