วิสัยทัศน์ >>>>> โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูง และทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ( Smart Hospital for Sustainably Healthy People ) ค่านิยม >>>>> M : Mastery ( เป็นนายตัวเอง ) O : Originality ( เร่งสร้างสิ่งใหม่ ) P : People ( ใส่ใจประชาชน ) H : Humility ( ถ่อมตนอ่อนน้อม ) 

ประชาสัมพันธ์

javascript
งานยุทธศาสตร์
 

HAPPY BIRTHDAY
ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิตการงาน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
                                                            ด้วยความปราถนาดีจาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางพอตา บัวทอง หอผู้ป่วยพิเศษพลอยไพลิน
งานยุทธศาสตร์

ความเสี่ยงจากการทำงาน

สถิติรายงานความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง
ระดับ 3-7
ระดับ 1-2
ข้อมูลความเสี่ยง วันนี้
0
0
ข้อมูลความเสี่ยง เมื่อวาน
0
0
ข้อมูลความเสี่ยง เดือนนี้
10
352
ข้อมูลความเสี่ยง เดือนก่อนนี้
10
584
ข้อมูลความเสี่ยง ปีนี้
38
1,454
ข้อมูลความเสี่ยง ปีก่อนนี้
319
5,658

สรุปความเสี่ยงหัวหน้าการพยาบาล 10

วันที่เกิดความเสี่ยง
หน่วยงาน (กลุ่มการพยาบาล)
ระดับ 3-7
2018-04-13
7
2018-10-16
งานบริหารทั่วไป
1
2018-05-02
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1
2018-08-30
งานกิจกรรมบำบัด
2
งานยุทธศาสตร์
 

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

รหัส
โครงการ
กิจกรรม
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ม.07/62
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ.2ส. ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 7.1 ประชุมคณะกรรมการร่างธรรมนูญสุขภาพชุมชน
2019-03-01
2019-05-31
ม.07/62
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยหลัก 3อ.2ส. ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 7.2 จัดทำประชาพิจารณ์ประชาชนในพื้นที่เพื่อรับรองการจัดทำธรรมนูญสุขภาพชุมชน
2019-03-01
2019-05-31
ม.14/62
ค.พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง ปี 2562 กิจกรรมที่ 5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ
2019-03-01
2019-04-30
ม.16/62
ค.ภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมมที่ 6 ประชุมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จนท.ในงานโรคไม่ติดต่อ
2019-03-01
2019-04-30
ม.16/62
ค.ภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 8 ประเมินความพึงพอใจผุ้รับบริการ
2019-03-01
2019-07-31
ม.22/62
ค.พัฒนาระบบการส่งออกข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประเภทผู้ป่วยนอก อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบการส่งออกข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์
2019-03-01
2019-05-31
ม.27/62
ค.อบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้าง อบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้าง
2019-03-01
2019-03-31
งานยุทธศาสตร์

Web Link

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
Tel : 039-511040-1 ต่อ 322 E-mail : ytstrathos@gmail.com